Polityka prywatności

Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych (RODO) strony internetowej i sklepu internetowego

www.centerflex.eu

Obowiązuje od: 1 grudnia 2023 r.

§1
Tożsamość administratora danych

1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu prowadzonego pod adresem www.centerflex.eu jest CENTERFLEX Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gen. Stanisława Skalskiego 5/15, 03-982 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321414; REGON: 141727490; NIP:1132757060; tel. (22) 677 54 55, kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: info@centerflex.eu
2. Zasady dotyczące plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.centerflex.eu/polityka-cookies
3. Dane osobowe Użytkowników i Kupujących przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych oraz wyznaczonych do ich realizacji, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych.

§2
Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
a) Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centerflex.eu za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na towary (sklep).
b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: CENTERFLEX Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gen. Stanisława Skalskiego 5/15, 03-982 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321414; REGON: 141727490; NIP:1132757060; tel. (22) 677 54 55, kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: info@centerflex.eu
c) Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.
d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
e) Państwa trzecie – państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

§3
Cele przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników i Kupujących wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu:
a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w szczególności w celu bieżącej komunikacji (telefon, e-mail, SMS) w związku z realizacją i archiwizacją umowy, a także w celu organizacji dostawy/odbioru towaru,
b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie  to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
g) w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu,
h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu.
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość,  w tym wysyłki Towaru i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4
Sposoby podawania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika i Kupującego gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
a) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie sklepie internetowym,
c) rejestracja konta w Serwisie,
d) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, w tym umowy sprzedaży,
e) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.
2. W przypadku, gdy Pani/Pana dane zostały podane przy zawarciu umowy lub w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem danych, a innym podmiotem, źródłem danych jest Pani/Pana pracodawca lub zleceniodawca, będący stroną umowy. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to w szczególności danych osobowych reprezentujących w umowie drugą stronę (członek zarządu, pełnomocnik, etc.), a także osób wyznaczonych do realizacji umowy w imieniu drugiej strony (przygotowanie operacyjne, dokumenty księgowe, dostawa, etc.).

§5
Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do zawarcia i realizacji umowy w szczególności w celu:
a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, imię i nazwisko, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
b) złożenia zamówienia w sklepie internetowym: nazwa firmy i/lub imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, siedziba i/lub adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru, dane rozliczeniowe,
c) rejestracji konta w Serwisie lub Sklepie: nazwa i/lub imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
d) wystawienia rachunku lub faktury: imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku transakcji UE – VAT-UE), numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał towary lub usługi, dane rozliczeniowe, inne dane rejestrowe dla prowadzonej działalności gospodarczej.

§6
Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu:
a) zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
b) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
c) założenia Konta w Sklepie – do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
d) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych,
e) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7
Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
a) hostingu strony www,
b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu wystawiania faktur, obsługi zamówień,
c) prowadzenia obsługi księgowej.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym Administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, a także obsługę płatności online, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego.
3. Dane osobowe Kupującego związane ze złożeniem i realizacją zamówienia w Sklepie internetowym nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
4. Dane osobowe Użytkownika zawarte w cookies będą przetwarzane przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzaj odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. “Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
5. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego. Nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

§8
Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych – szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u – Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych.
2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms, Inc., (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy
3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe Użytkownika, który lubi/obserwuje fanpage Administratora i/lub kontaktuję się z nim za pośrednictwem mediów społecznościowych, będą przetwarzane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. “Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA.

§9
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych,
b) do poprawiania danych,
c) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
e) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
f) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania,
g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
h) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych: tel. (22) 677 54 55, kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: info@centerflex.eu
3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10
Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub miany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.